جۆری یەكەكانی پرۆژەی مارینا

لە مارینا بە دوو ڕوبەری جیاواز یەكە بەردەستە

تایپی A بە ڕوبەری (170)m

پێك ھاتووە لە چێشتخانە ی گەرم و سارد، ھۆڵی گەورە، ١ ژوری نوستنی ماستەر + درێسینگ + حەمامی توركی، ٢ ژوری نوستن، مەدخەل و ڕاڕەو، شوێنی جل شتن، حەمام و توالێتی گشتی، فرەنچ باڵكۆن، بالكۆنی فراوان، خزمەت گوزاری، وە لە مارینا ھەموو ژورەكان دەكەونە سەر باڵكۆن


تایپی B بە ڕوبەری (133)m 

 پێك ھاتووە لە چێشتخانە ی گەرم و سارد، ھۆڵی گەورە، ١ ژوری نوستنی ماستەر، ١ ژوری نوستن، مەدخەل و ڕاڕەو، شوێنی جل شتن، حەمام و توالێتی گشتی + حەمامی توركی، فرەنچ باڵكۆن، بالكۆنی فراوان، خزمەت گوزاری، وە لە مارینا ھەموو ژورەكان دەكەونە سەر باڵكۆن


 ژووی میوانژووری نووستن 


تەوالێت و حەمام


چێشتخانەپێشوازی